Nationale samenwerking
 
De NBVN participeert als organisatie in het College van geneesheren voor het behandelcentrum van chronische nierinsufficiëntie, een adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
In dit college zetelen 12 nefrologen, allen benoemd door de minister: 6 vanuit de NBVN en 6 vanuit de GNFB (Groupement des Néphrologues Francophones de Belgique).
College van Geneesheren voor het behandelcentrum van Chronische Nierinsufficiëntie

 
De taak van dit College, opgericht in september 1999, bestaat erin om het kwaliteitsniveau in de nefrologische zorg vast te leggen en een externe evaluatie van deze zorg te organiseren in alle domeinen van chronische nierinsufficiëntie en nierfunctievervangende therapie ( dialyse, niertransplantatie ).
Voor deze wettelijke overheidsopdracht steunt het College op datacollecties, die door de NBVN en GNFB georganiseerd en aangeleverd moeten worden.
 
Jaarlijks wordt er een nationaal verslag opgesteld met een uitgebreide beschrijving van de epidemiologie van de nierfunctievervangende therapie in België. Daarnaast wordt, door middel van specifieke topics, de nefrologische activiteit geëvalueerd, soms geaggregeerd - soms op het niveau van het individueel nefrologisch centrum. De publicaties van het College dienen om de centra te informeren en feedback te geven.

In onze blog vindt u onder Jaarverslag College - België de laatste cijfers m.b.t. België.